បង្កើត RSS feeds ពី SoundCloud និង iTunes urls

ខ្ញុំ​​ចូល​ចិត្ត​ស្តាប់ ផត់ខាស់​ណាស់ ពីព្រោះវាមាន​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន។ តើផត់ខាស​បានការអ្វី​ខ្លះ? បើសិន​ជាអ្នក​ចង់ដឹង សូម​សួរ​ក្នុង​ខំម៉ិន​ខាង​ក្រោម។ ថ្ងៃ​នេះ ខ្មុំ​ចង់ប្រាប់​របៀបបង្កើត RSS feeds ពីផត់ខាស់​ដែល​ត្រូវការ អាយធូន​ដើម្បីស្តាប់បាន។ ជាមួយ RSS feeds យើង​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ដូចជា អាម៉ារ៉ុក។ មុន​ដំបូង​ យើងត្រូវ​ចំលងលិង អាយធូន ហើយ​ចូល​ទៅ http://getrssfeed.com/ និង​បិទលិងនោះ។ វិបសាយ​ getrssfeed.com និង​ផ្តល់​លិងថ្មី ដែល​ជា RSS feed. វិធីខាងលើអាច​ប្រើជាមួយ​ SoundCloud urls ផងដែរ៕

July 31, 2016 · 1 min · 33 words · kenno

ការបញ្ចូល git ក្នុង Raspberry Pi ដើរ​ FreeBSD 11

ដោយ​សារ​ពុំមាន​ កញ្ចប់បាយនារី (binary package) នៃ​​ git យើង​​ត្រូវ​បញ្ចូល​ git​ពីសោះ​ខូត ដូច​ខាងក្រោម៖ # cd /usr/ports/devel/git # make install clean សង្ឃឹម​ថា​ថ្ងៃ​ក្រោយ​ឆាប់ៗ កញ្ចប់​បាយនារី នឹង​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ព្រោះខំផាយ​ពី សោះខូត​យើត​ណាស់ ជាពិសេស​ពេល​ខំផាយ​វា​លើ​ រ៉ាស់​ប៊ែរី​ផាយ។

May 29, 2015 · 1 min · 23 words · kenno

របៀបលុបណូត​ចេញ​ពី Puppet master

នៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ ខ្ញុំ​ប្រើ​ Puppet ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​ ម៉ាស៊ីន​ជា​ច្រើន។ ជួនកាល​ខ្ញុំ​ត្រូ​វការលុប​ម៉ាស៊ីន​ចេញ ពី Puppet master ដោយ​សារ​ម៉ាស៊ីន​នោះ​លែង​ត្រូវ​ការហើយ។ នេះ​ជា​ជំហាន​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ៖ ១. លុបមាស៊ីន​ ឬ ណូត​នោះ​ពី puppet dashboard ២. លុប certificate របស់ម៉ាស៊ីននោះ​ចេញពី puppet master ដោយវាយ ខំម៉ាន # puppet cert clean node123.example.com ៣. ដោយសារ​ខ្ញុំ​ប្រើ PuppetDB ខ្ញុំ​ត្រូវ​លុប​ ណូត​នោះ ចេញ​ពី PuppetDB ដែរ # puppet node deactivate node123.example.com ខ្ញុំ​សរសេរ អត្ថបទ​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ខ្លួន​ឯង​ពេល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ធ្វើ​វា​ម្តង​ទៀត។ បើ​សិន​ជា​លោកអ្នក​ មាន​សំណូម​ពរ​ ឬ​សំណួរ​ទាក់ទង​នឹង​ ការប្រើប្រាស់ Puppet អាចសួរ​ខ្ញុំ​បាន៕

May 22, 2015 · 1 min · 52 words · kenno

Portsnap snapshot corrupt

ថ្ងៃ​នេះខ្ញុំ​​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ portsnap លើ​ FreeBSD ស៊ើវើ។ ពេល​ខ្ញុំ​រត់​ខំម៉ាន​ portsnap fetch upate មាន​ពត៌មាន​ដូច​នេះ តាម​ប្លក់នេះ របៀប​ជួសជុល​វា មិន​ពិបាកទេ។ Source: http://neonpulse.net/2008/11/20/portsnap-corrupt-snapshot/

October 7, 2013 · 1 min · 15 words · kenno

Fix puppet-dashboard pending tasks

ផាប់ភិត​ដាសបត ឈប់​ដើរ​ ហើយ​ pending tasks មាន​ប្រ​ហែល​ជាង ២០០០។ មិន​ដឹង​ថា​ជាមាន​វិធី​ល្អ​ សំរាប់​ជួសជុល​បញ្ហា​នេះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំ​អាច ប្រើវិធីដូចនេះ អោយវារត់​ យ៉ាងយូរ​ បន្ទាប់​មក puppet-dashboard-worker ក៏ចាប់ផ្តើម​ដើរវិញ

April 30, 2013 · 1 min · 16 words · kenno