ថ្ងៃ​នេះខ្ញុំ​​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ portsnap លើ​ FreeBSD ស៊ើវើ។ ពេល​ខ្ញុំ​រត់​ខំម៉ាន​ portsnap fetch upate មាន​ពត៌មាន​ដូច​នេះ

តាម​ប្លក់នេះ របៀប​ជួសជុល​វា មិន​ពិបាកទេ។

Source: http://neonpulse.net/2008/11/20/portsnap-corrupt-snapshot/