ផាប់ភិត​ដាសបត ឈប់​ដើរ​ ហើយ​ pending tasks មាន​ប្រ​ហែល​ជាង ២០០០។

មិន​ដឹង​ថា​ជាមាន​វិធី​ល្អ​ សំរាប់​ជួសជុល​បញ្ហា​នេះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំ​អាច ប្រើវិធីដូចនេះ

អោយវារត់​ យ៉ាងយូរ​ បន្ទាប់​មក puppet-dashboard-worker ក៏ចាប់ផ្តើម​ដើរវិញ