សំណាង​ល្អ អ៊ូប៊ុនធូ មាន​កញ្ចប់មួយ​ឈ្មោះ eclipse-cdt​ ។

យើង​អាច​បញ្ចូល​វា​ដោយ ខំម៉ានដូច​នេះ

$ sudo apt-get install eclipse-cdt

ពេល​បើក​ Eclipse លើកក្រោយ​ ហើយ​បង្កើត project ថ្មី យើងនឹងឃើញ​ស្រដៀងនេះ

C/C++ project in Eclipse