ដោយ​សារ​ពុំមាន​ កញ្ចប់បាយនារី (binary package) នៃ​​ git យើង​​ត្រូវ​បញ្ចូល​ git​ពីសោះ​ខូត ដូច​ខាងក្រោម៖

# cd /usr/ports/devel/git
# make install clean

សង្ឃឹម​ថា​ថ្ងៃ​ក្រោយ​ឆាប់ៗ កញ្ចប់​បាយនារី នឹង​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ព្រោះខំផាយ​ពី សោះខូត​យើត​ណាស់ ជាពិសេស​ពេល​ខំផាយ​វា​លើ​ រ៉ាស់​ប៊ែរី​ផាយ។