ដោយសារខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រត្តិប័ត្រការ Windows ជាយូលង់ណាស់មកហើយនោះ partitions នៃ hard disks ភាគច្រើនជា ntfs។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បំលែង ntfs partition មួយមកជាលីណាក់ ext3 partition វិញដោយសារ hard drive ក្នុងលីណាក់ស្ទើពេញហើយ។​ តើយើង format partition ជាមួយលីណាក់ដោយរបៀបណា? គិតៗទៅ ខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើពីមុនទេ។

ដំបូងខ្ញុំខំរកកម្មវិធី ដែលមកជាមួយ ខេឌីអ៊ី (KDE) តែរកមិនឃើញមានអាណាមួយសំរាប់ហ្វមមាត (format) សោះ។​ ប្រហែលជាមាន​ tools ឬកម្មវិធីខ្លះដែលអាចហ្វមមាត ដើរលើខេឌីអ៊ី ហើយខ្ញុំមិនបានបញ្ចូលវា ដូច្នេះបើលោកអ្នកដឹងឈ្មោះកម្មវិធីទាំងនោះ សូមមេត្តាប្រាប់ផង។ យ៉ាងណាមិញ​ ខ្ញុំបាន​សំរេចចិត្តប្រើ command-line ដើម្បីហ្វមមាតវា។​ ខ្ញុំស្ទើភ្លេចប្រាប់ថា ក្នុងប្រព័ន្ធលីណាក់ វាមានប្រភេទ partitions ជាច្រើន ដូចជា៖ Reiserfs (the default one that SuSE 10.1 uses), ext3, zfx,… ។ល។ ខ្ញុំជ្រើសយក​ ext3 ក្រោយពីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តេចបន្ទួច ហើយចំពោះភាពខុសគ្នានៃប្រភេទ partitions ទាំងនោះ ខ្ញុំពុំអាចដឹងច្បាស់ទេ។

អូខេ ដោយពុំចាំបាច់និយាយច្រើនពេក នេះគឺរបៀបដែលខ្ញុំបានប្រើ៖

ប្រសិនបើផាទីសឹន (partition) ដែលអ្នកចង់ហ្វមមាតបានត្រូវ mount រួចហើយ យើងត្រូវ unmount វាជាមុន៖

$ su -
Password:[វាយពាក្យសម្ងាត់របស់ឫស]
# umount /dev/hdc3

(ខ្ញុំយក /dev/hdc3​​ ជាឧទាហរណ៍ ចំពោះផាទីសឹនរបស់អ្នកអាចមានឈ្មោះផ្សេង)

បន្ទាប់ យើងអាចហ្វមមាតវាជា​ ប្រភេទ EXT3៖

# mkfs.ext3 /dev/hdc3           (ចាំអោយវាធ្វើការបានចប់សព្វគ្រប់ហើយ)

មុននឹងយើងអាចប្រើ ផាទីសិនថ្មីនេះបាន យើងត្រូវ mount វាសិន។ ប៉ុន្តែយើងត្រូវមាន កន្លែងសំរាប់ mount គឺយើងបង្កើត directory ថ្មី ឧទាហរណ៍​ storage:

# mkdir /storage
# mount /dev/hdc3 /storage

នេះគឺទីបញ្ចប់។​ លោកអ្នកអាចសាកល្បងចំលងឯកសារដាក់ ផាទីសិនថ្មីនេះមើល តើវាមានដំណើរការត្រឹមត្រូវឬអត់?

ឯការសារបានដកស្រង់ផ្នែកខ្លះៗពី ទីនេះ