តាំងពីបានប្រើលីណាក់មក ខ្ញុំពុំសូវដែលបានបង្រួមឯកសារជាមួយ zipទេ ភាកច្រើនខ្ញុំបង្កើត gzip។​​ ហេតុអ្វី? គិតថា gzip វាស្រួលបង្កើតជាងនិងដោយសារតំរួវការនៅសាលាផងនោះ។ ប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចជៀសវាង មិនប្រើ zip​សោះដែរ។ ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃនេះ មិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់សួរខ្ញុំពីរបៀបបង្រួមឯកសារទៅជា zip ខ្ញុំស្រាប់តែស្រឡាំងកាំងតែម្តង។ ខ្ញុំសាកធ្វើដូចនេះ៖

$ ls
dir1
$ zip file1.zip dir1
adding: dir1/ (stored 0%)

មើលទៅហាក់ដូចជាដំណើរការ តែតាមពិត ឯកសារដែលនៅក្នុង dir1 អត់បានបញ្ចូលក្នុង file1.zip ទេ។ ដូចស័ព្ទដង អោយតែមានការងើងឆ្ងល់អ្វីមួយនោះ ខ្ញុំតែងតែសាកស្វែងរកជាមួយគូកឹល។ នេះគឺជាការបញ្ជាសំរាប់បង្រួម​ឯកសារដែលត្រឹមត្រូវ៖

$ zip -r file1.zip dir1
adding: dir1/ (stored 0%)
adding: dir1/myimage.jpg (stored 0%)