របៀបលុបណូត​ចេញ​ពី Puppet master

នៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ ខ្ញុំ​ប្រើ​ Puppet ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​ ម៉ាស៊ីន​ជា​ច្រើន។ ជួនកាល​ខ្ញុំ​ត្រូ​វការលុប​ម៉ាស៊ីន​ចេញ ពី Puppet master ដោយ​សារ​ម៉ាស៊ីន​នោះ​លែង​ត្រូវ​ការហើយ។ នេះ​ជា​ជំហាន​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ៖ ១. លុបមាស៊ីន​ ឬ ណូត​នោះ​ពី puppet dashboard ២. លុប certificate របស់ម៉ាស៊ីននោះ​ចេញពី puppet master ដោយវាយ ខំម៉ាន # puppet cert clean node123.example.com ៣. ដោយសារ​ខ្ញុំ​ប្រើ PuppetDB ខ្ញុំ​ត្រូវ​លុប​ ណូត​នោះ ចេញ​ពី PuppetDB ដែរ # puppet node deactivate node123.example.com ខ្ញុំ​សរសេរ អត្ថបទ​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ខ្លួន​ឯង​ពេល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ធ្វើ​វា​ម្តង​ទៀត។ បើ​សិន​ជា​លោកអ្នក​ មាន​សំណូម​ពរ​ ឬ​សំណួរ​ទាក់ទង​នឹង​ ការប្រើប្រាស់ Puppet អាចសួរ​ខ្ញុំ​បាន៕

May 22, 2015 · 1 min · 52 words · kenno

How to fix PuppetDB SSL error

If you don’t know what PuppetDB is, this post probably will not be any useful to you. But if you wanna find out or learn about it, here is the link: http://docs.puppetlabs.com/puppetdb/latest/index.html. For PuppetDB to work, we need to generate SSL certificates from a Puppet master’s SSL certificate. In my case, I need to re-configure this PuppetDB to a new Puppet mater which sits on the same server. Here’s how it was done:...

August 22, 2013 · 1 min · 133 words · kenno