ស្ថាបនា និង ដំឡើង បានស៊ី លើ​ ស៊ូសាលីណាក់ ១០.១

ដោយ Magnus Hoglund ប្រសិនបើលោកអ្នកបានដំឡើង កំណែចាស់របស់បានស៊ី សូមចាប់ផ្តើមដោយលុបវាជាមុនសិន។ ដំឡើងកញ្ចប់ទាំងនេះ (ដោយប្រើ Yast)៖ mono-develop monodoc-core sqlite-devel libmusicbrainz-devel gstreamer010-devel libgnomeui-devel gnome-desktop-devel nautilus-cd-burner-devel យកកំណែថ្មីបង្អស់របស់ បានស៊ី ពី http://banshee-project.org។ ក្នុងសាច់រឿងនេះ កំណែចុងក្រោយគឺ ០.១១.២។ ទាញយកឯកសារ៖ banshee-0.11.2.tar.gz banshee-offical-plugins-0.11.2.tar.gz ស្រាយ បានស៊ី (banshee-0.11.2.tar.gz) ទៅថតបណ្តោះអាសន្នមួយ។ $ tar xzvf banshee-0.11.2.tar.gz បើកស្ថានីយ៍មួយ ក្នុងថតនេះ ហើយរត់៖ $ ./configure $ make ប្តូរទៅជាឫស (su) រួចរត់៖ $ make install ចេញទៅជាអ្នកប្រើធម្មតា និង ចាប់ផ្តើម បានស៊ី $ /usr/local/bin/banshee & ការដំឡើង plugins របស់ បានស៊ី អាចធ្វើបានដោយវិធីដូចគ្នា។ ក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានស្រាយ banshee-offical-plugins-0.11.2.tar.gz និងរត់ ពាក្យបញ្ជាដូចខាងលើ (មានន័យថា៖ ./configure; make; make install)នេះជាការស្រេច សូមរីករាយសប្បាយជាមួយបានស៊ី!...

December 6, 2006 · 1 min · 84 words · kenno