បង្កើត RSS feeds ពី SoundCloud និង iTunes urls

ខ្ញុំ​​ចូល​ចិត្ត​ស្តាប់ ផត់ខាស់​ណាស់ ពីព្រោះវាមាន​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន។ តើផត់ខាស​បានការអ្វី​ខ្លះ? បើសិន​ជាអ្នក​ចង់ដឹង សូម​សួរ​ក្នុង​ខំម៉ិន​ខាង​ក្រោម។ ថ្ងៃ​នេះ ខ្មុំ​ចង់ប្រាប់​របៀបបង្កើត RSS feeds ពីផត់ខាស់​ដែល​ត្រូវការ អាយធូន​ដើម្បីស្តាប់បាន។ ជាមួយ RSS feeds យើង​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ដូចជា អាម៉ារ៉ុក។ មុន​ដំបូង​ យើងត្រូវ​ចំលងលិង អាយធូន ហើយ​ចូល​ទៅ http://getrssfeed.com/ និង​បិទលិងនោះ។ វិបសាយ​ getrssfeed.com និង​ផ្តល់​លិងថ្មី ដែល​ជា RSS feed. វិធីខាងលើអាច​ប្រើជាមួយ​ SoundCloud urls ផងដែរ៕

July 31, 2016 · 1 min · 33 words · kenno