បញ្ចូល​ Upstream Version នៃ Node.js ក្នុង Ubuntu 12.04

$ sudo apt-get install python-software-properties $ sudo apt-add-repository ppa:chris-lea/node.js $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install nodejs ឆែក​មើល: $ node -v v0.10.20

October 1, 2013 · 1 min · 23 words · kenno