ខ្ញុំ​មាន​បទ​ចម្រៀង mp3 ពីរ​ឬបី​ ដែល​មាន​អត្ថបទ​ចម្រៀង​ភ្ជាប់ជាមួយ (embedded lyric)។ ខ្ញុំ​ចង់លុប​អត្ថបទ​នោះចេញ។

នេះ​ជា​វិធី​មួយ​ ដែល​អាច​សម្រេច​បំណង​ខាងលើ ដោយប្រើកម្មវិធី​ឈ្មោះ id3v2 នៅ​លើហ្វេដ័ររ៉ា។ ឧទាហរណ៍​ថា​ ចម្រៀង​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់លុប​អត្ថបទភ្ជាប់​នោះ​ មាន​ឈ្មោះ​ថា “01 love you.mp3” ខំម៉ានដែល​យើង​ត្រូវ​វាយ ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

$ id3v2 --remove-frame 'TEXT' 01\ love\ you.mp3
  • --remove-frame – លុប​ id3v2 frame
  • 'TEXT'

បើសិន​ជា​យើង​មាន​ mp3 ច្រើន​ក្នុង​ directory តែ​មួយ​ ហើយយើង​ចង់​លុប​​ ‘TEXT’ frame ចេញ យើង​អាច​ប្រើ​ខំម៉ាន​ដូច​នេះ៖

$ for i in *.mp3; do id3v2 -r 'TEXT' $i; done
Deleting Frame TEXT in file 01 love you.mp3 ...
Deleting Frame TEXT in file 02 Ima demo Aitai yo….mp3 ...
Deleting Frame TEXT in file 03 Brand New World.mp3 ...

សូម​កត់​សំគាល់​ថា ក្នុង​ខំម៉ាន​ខាង​លើ ខ្ញុំ​ប្រើ -r ជំនួស​អោយ​ --remove-frame។ អផសុន​ (options) ទាំង​ពីរ​នោះ វា​ដូច​គ្នា​ទេ៕