បញ្ចូល​ Upstream Version នៃ Node.js ក្នុង Ubuntu 12.04

$ sudo apt-get install python-software-properties
$ sudo apt-add-repository ppa:chris-lea/node.js
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install nodejs

ឆែក​មើល:

$ node -v
v0.10.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *